RX8 2009 FACE LIFT KNIGHT SPORT FRONT SKIRT FIBERGLASS (FRP)

09_knight

Front Skirt

RX8 AEX STYLING FIBREGLASS (FRP)

09_knight

Front Bumper

RX8 MS STYLING FIBERGLASS (FRP)

MS_F
MS_R

Front Bumper / Rear Diffuser / Side Skirt

Optional:  Rear Spoiler

RX8 VS STYLING FIBERGLASS (FRP)

vx_F
vx_R

Front Bumper / Rear Bumper / Side Skirt